Tablice fizyczne

celary.net
 
Wzory, zależności, prawa
1. Ruch stały prostoliniowy.
2. Ruch zmienny.
3. Ruch po okręgu.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
9. Energia i zasada zachowania energii.
10. Praca i moc.
11. Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
16. Prędkości kosmiczne.
17. Elektrostatyka.
18. Atom wodoru według Bohra.
19. Kondensator.
20. Polaryzacja elektryczna.
21. Prąd elektryczny stały.
22. Pole magnetyczne.
23. Prąd zmienny.
24. Drgania.
25. Fale.
26. Optyka geometryczna.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
28. Fizyka atomowa.

 
REKLAMA

S7-300, S7-1200, S7-1500 Monitoring, tester

Oprogramowanie testowe dla sterowników firmy SIEMENS. Dla sterowników serii SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500

Forum węglowe

Włókno węglowe, włókno aramidowe, kevlar, Włókno szklane, tkanina techniczna

Instalacja elektryczna, pomiary, CO, wodna - CELARY Głuchołazy

długoletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych


27. Dualizm korpuskularnofalowy.

27.1 Zdolność emisyjna i zdolność absorbcyjna ciała.


27.1.1 Zdolność emisyjna ciała.

Jest to energia wyemitowana przez dane ciało w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni :Oznaczenia:
e - zdolność emisyjna;
DE - energia wyemitowana przez ciało;
Dt - czas;
DS - powierzchnia.


27.1.2 Zdolność absorbcyjna ciała.

Jest to stosunek energii zaabsorbowanej przez dane ciało do energii padającej na to ciało :

.

Oznaczenia:
a - zdolność absorbcyjna;
DEZ - energia zaabsorbowana przez ciało;
DE - energia padająca na ciało.

27.2 Prawo Kirchoffa.

Prawo Kirchoffa :Ciało zaabsorbuje tylko te długości fal, które może wyemitować.

Oznaczenia:
a - zdolność absorbcyjna;
e - zdolność emisyjna.


27.3 Ciało doskonale czarne.

Jest to ciało absorbujące całą energię, która na to ciało pada. Może także emitować energię w całym zakresie fal elektromagnetycznych. Przykładem ciała doskonale czarnego jest czarna dziura lub Słońce.


27.4 Energia kwantu - wzór Plancka.

Energia kwantu :Wzór Plancka mówi, jaką energię zaabsorbowało dane ciało :

 ,  

Oznaczenia:
n - częstotliwość;
E - energia;
h - stała Plancka;
n - ilość kwantów zaabsorbowanych przez ciało.
 

27.5 Prawo Stefana-Boltzmana.

Prawo:Im bardziej gorące ciało, tym więcej energii emituje z przedziału krótszych długości fal.

Korzystając z prawa Stefana-Boltzmana można obliczyć temperaturę gwiazd. Jest ono również wykorzystane w noktowizorach. Temperatura wyznaczona za pomocą prawa nazywa się temperaturą efektywną. Dla fotosfery Słońca wynosi ona ~6000oK.

Oznaczenia:
e - zdolność emisyjna;
z - stała Boltzmana;
T - temperatura ciała.


27.6 Prawo Wiena.

Prawo Wiena :Oznaczenia:
T - temperatura ciała;
lMAX - maxymalna długość fali;
C - wielkość stała charakteryzująca dane ciało (dla ciała doskonale czarnego    ).


27.7 Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne i wzór Einsteina-Milikana.

Polega ono na wybijaniu przez fotony elektronów z powierzchni metalu.

Prawo Einsteina-Milikana:

Aby mogło zajść zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, energia padającego fotonu musi być równa sumie pracy wyjścia elektronu z metalu i energii kinetycznej wybitego elektronu :

.

Jeżeli elektron wychodzi na powierzchnię metalu, ale już nie ma więcej energii by się od niej oderwać, to mamy doczynienia z granicznym zjawiskiem fotoelektrycznym :

.

Zjawisko fotoelektryczne potwierdza kwantową teorię światła. Za odkrycie tego zjawiska w 1911 roku Einstein dostał nagrodę Nobla.

Oznaczenia:
h - stała Plancka;
n - częstotliwość;
W - praca wyjścia elektronu na powierzchnię;
EK - energia kinetyczna elektronu po wybiciu go z powierzchni metalu.


27.8 Fotokomórka.

Pierwowzór fotokomórki :Po naświetleniu katody popłynął w obwodzie prąd elektryczny. Ponieważ między anodą i katodą występuje pole elektryczne skierowane przeciwnie do kierunku ruchu elektronów, energia kinetyczna wybitych elektronów musi być większa od energii pola elektrycznego.
Napięcie hamowania :

.

Fotokomórka znalazła szeroki zastosowania w alarmach itp. Wynalazcą fotokomórki jest Rosjanin Stoletow.

Oznaczenia:
h - stała Plancka;
n - częstotliwość;
W - praca wyjścia elektronu na powierzchnię;
UH - napięcie hamowania;
e - ładunek elementarny.


27.9 Własności fotonu.
 • jest cząsteczką elementarną;
 • istnieje tylko w ruchu (nie ma masy spoczynkowej);
 • Masa fotonu w ruchu : ;
 • posiada energię i pęd (pęd : zob.pkt.27.10, energia : zob.pkt. 27.4);
 • spin = 0;
 • w ośrodkach jednorodnych porusza się prostoliniowo;
 • w próżni i powietrzu porusza się z prędkością światła;
 • może wybić elektron z metalu, ale w tym procesie musi być pochłonięty w całości;
Oznaczenia:
m - masa fotonu;
h - stała Plancka;
n - częstotliwość;
C - prędkość światła.


27.10 Pęd fotonów.

Pęd :Oznaczenia:
p - pęd fotonu;
h - stała Plancka;
C - prędkość światła;
E - energia fotonu (zob.pkt.27.4);
l
- długość fali.


27.11 Zjawisko Comptona.

Polega na rozpraszaniu fotonów na elektronach.Poruszający się foton () uderza w spoczywający elektron. Jest to zderzenie sprężyste - jest zachowana zasada zachowania energii i pędu. Po zderzeniu elektron zaczyna poruszać się, a foton zmienia kierunek biegu i energię (). Elektron porusza się z prędkością bliską prędkości światła, więc całe zjawisko należy rozpatrywać w sposób relatywistyczny. Nowa częstotliwość fotonu :

.

Oznaczenia:
h - stała Plancka;
C - prędkość światła;
n - częstotliwość fotonu;
nR - częstotliwość fotonu po zderzeniu;
m0 - masa fotonu;
q - kąt comptonowskiego odbicia.


27.12 Promieniowanie Rentgenowskie. Długość fali promieniowania rentgenowskiego.

27.12.1 Promieniowanie rentgenowskie.

Promieniowanie rentgenowskie powstaje w wyniku hamowania szybkich elektronów w polu jąder atomowych, z których zbudowany jest metal. Promieniowanie to ma bardzo krótką długość fali : . Im krótsza długość fali promieniowania rentgenowskiego, tym bardziej jest ona twarda (przenikliwa, mało uginająca się). 

Lampa rentgenowska
27.12.2 Długość fali promieniowania rentgenowskiego.

Długość fali :Oznaczenia:
h - stała Plancka;
C - prędkość światła;
l
- długość fali;
U - różnica potencjałów w lampie rentgenowskiej (obwód z wysokim napięciem);
e - ładunek elementarny.


27.13 Własności promieniowania retngenowskiego.

Własności :
 • jest falą elektromagnetyczną;
 • jest bardzo przenikliwe;
 • Wywołuje reakcję chemiczną (zaczernia kliszę, jonizuje otoczenie);
 • działa bakteriobójczo;
 • ulega absorbcji zgodnie z prawem: 
 • promieniowanie rentgenowskie jest absorbowane bardziej przez pierwiastki ciężkie (np.kości) niż przez lekkie (np.tkanki). Ta cecha jest wykorzystana w zdjęciach rentgenowskich.
Oznaczenia:
I - natężenie promieniowania rentgenowskiego po przejściu przez przedmiot;
I0 - natężenie początkowe;
e - liczba elektronów;
m - współczynnik absorbcji (cecha charakterystyczna danej substancji);
d - grubość przedmiotu.


27.14 Fale De Broglie’a.

Są to fale związane ze strumieniem poruszających się cząsteczek. Każdą cząstkę poruszającą się można opisać w sposób falowy.

Długość fali De Broglie’a :Dla sprintera długość fali De Broglie’a wynosi :

l » 10-36 m. Jest to wielkość niemierzalna, i dlatego nie opisujemy wolnych cząstek w sposób falowy.

Oznaczenia:
h - stała Plancka;
l
- długość fali;
p - pęd cząsteczki.


27.15 Zasada nieoznaczoności Heisenberga.

Nie można jednakowo dokładnie określić dla układów kwantowo - mechanicznych dwóch wielkości fizycznych, np. pędu i położenia, energii i czasu itp. Każda z tych wielkości obarczona jest pewną niedokładnością, których iloczyn (niedokładności) jest określony do stałej Plancka :

;   ;    .Oznaczenia:
h - stała Plancka;
DX - niedokładność położenia;
Dp - niedokładność pędu;
DE - niedokładność energii.


27.16 Równanie Schrodinger’a

Jest to równanie ruchu mikrocząstki poruszającej się z prędkością znacznie mniejszą od prędkości światła.

Założenia do równania Schrodingera :
 • Prawdopodobieństwo znalezienia elektronu w określonej objętości musi mieć skończoną liczbę.
 • Cząstki poruszają się z prędkościami dużo mniejszymi od prędkości światła, i dlatego stosujemy zapis nierelatywistyczny.
Równanie Schrodingera dla jednej zmiennej :

;   .

Oznaczenia:
h - stała Plancka;
m - masa;
- pochodna cząstkowa;
y - funkcja falowa (określa prawdopodobieństwo znalezienia cząstki w danym punkcie);
x - położenie;
U - energia potencjalna cząstki;
i - liczba urojona (i2 = -1);
t - czas.


27.17 Zjawisko tunelowe.

Rozważamy cząstkę materialną, która napotkała przeszkodę. Energia całkowita cząstki jest mniejsza od energii potencjalnej, jaką cząstka miałaby na szczycie przeszkody. Rozważając tę cząstkę jako układ mechaniczny, cząstka nie ma szans przejścia przez przeszkodę. Jednak jeśli będziemy cząstkę rozważali jako układ kwantowo mechaniczny, to rozważamy jej ruch jako proces rozchodzenia się fali. Wtedy cząstka ma szansę przedostać się przez przeszkodę. Przechodzenie cząstki przez przeszkodę mimo iż jej (cząstki) energia kinetyczna jest mniejsza od energii potencjalnej, jaką cząstka miałaby na szczycie przeszkody, nazywa się zjawiskiem tunelowym.

To zjawisko pozwala wytłumaczyć rozpad jądra atomowego i emisję cząstki alfa.