Tablice fizyczne

celary.net
 
Wzory, zależności, prawa
1. Ruch stały prostoliniowy.
2. Ruch zmienny.
3. Ruch po okręgu.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
9. Energia i zasada zachowania energii.
10. Praca i moc.
11. Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
16. Prędkości kosmiczne.
17. Elektrostatyka.
18. Atom wodoru według Bohra.
19. Kondensator.
20. Polaryzacja elektryczna.
21. Prąd elektryczny stały.
22. Pole magnetyczne.
23. Prąd zmienny.
24. Drgania.
25. Fale.
26. Optyka geometryczna.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
28. Fizyka atomowa.

 
REKLAMA

S7-300, S7-1200, S7-1500 Monitoring, tester

Oprogramowanie testowe dla sterowników firmy SIEMENS. Dla sterowników serii SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500

Forum węglowe

Włókno węglowe, włókno aramidowe, kevlar, Włókno szklane, tkanina techniczna

Instalacja elektryczna, pomiary, CO, wodna - CELARY Głuchołazy

długoletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych


25. Fale.

fala - proces rozchodzenia się drgań.

Jest złożeniem ruchu drgającego i jednostajnego prostoliniowego.

Aby dane zjawisko można było nazwać falą, musi ono ulegać czterem procesom : odbiciu (zob.pkt.25.15), interferencji (zob.pkt.25.17), ugięciu (zob.pkt.25.14) i załamaniu (zob.pkt.25.16).

25.1 Przemieszczenie i wektor propagacji.

Przemieszczenie :


Wektor propagacji (k) :


Oznaczenia:
y - funkcja falowa (przemieszczenie);
w - prędkość kątowa;
V - prędkość rozchodzenia się fali;
k - wektor propagacji;
A - amplituda;
j0 - faza początkowa;
X - odległość od źródła;


25.2 Długość, okres i częstotliwość fali. Powierzchnia falowa.

25.2.1 Okres fali.

Okres (T) - czas rozejścia się jednego pełnego drgania.

25.2.2 Długość fali.

Długość fali (l) - najbliższa odległość między punktami o tej samej fazie drgań.

25.2.3 Częstotliwość fal.

Częstotliwość :


Oznaczenia
T - okres;
f - częstotliwość.


25.2.4 Powierzchnia falowa.

Powierzchnia falowa - zbiór punktów o tej samej fazie drgań.

25.3 Prędkość rozchodzenia się fali.

Prędkość fali :


Prędkość rozchodzenia się fali w danym ośrodku jest zawsze stała.

Oznaczenia
V - prędkość rozchodzenia się fali;
l - długość fali;
T - okres;
f - częstotliwość.


25.4 Klasyfikacja fal.

 • Podział ze względu na kierunek rozchodzenia się cząsteczek :
  • poprzeczne - kierunek ruchu cząstki jest ^ do kierunku rozchodzenia się fali
  • podłużne - - kierunek ruchu cząstki jest zgodny z kierunkiem rozchodzenia się fali
 • Podział ze względu na powierzchnię falową :
  • płaskie - powierzchnia falowa jest płaska (np. fale na wodzie)
  • kuliste - powierzchnia falowa jest kulista (np. akustyczne, elektromagnetyczne)
 • Podział fal ze względu na widmo :
  • podczerwień;
  • widmo widzialne ;
  • nadfiolet;
  • promieniowanie rentgenowskie;
  • promieniowanie gamma (jądrowe);
  • promieniowanie kosmiczne
 • Podział fal radiowych :
  • długie;
  • średnie;
  • krótkie;
  • ultrakrótkie;
  • mikrofale (telewizja, radar, kuchenka mikrofalowa);
Oznaczenia
l - długość fali.


25.5 Natężenie fali.

Jest to energia przeniesiona przez falę w jednostce czasu przez jednostkową powierzchnię  :          .
  ;

Oznaczenia:
I - natężenie fali;
DE - energia przeniesiona przez falę;
Dt - czas;
Ds - powierzchnia.


25.6 Fala akustyczna.

Fala akustyczna polega na rozchodzeniu się zaburzeń gęstości ośrodka. Źródłem dźwięków słyszalnych są wszystkie ciała drgające, które mają dostateczną energię, aby wywołać w naszym uchu najsłabsze wrażenia słuchowe.
 • Wysokość dźwięku zależy od częstotliwości;
 • Głośność dźwięku zależy od natężenia;
 • Barwa odróżnia dźwięki w zależności od pochodzenia;

Dźwięki ze względu na częstotliwość dzielimy na :
infradźwięki f<16 Hz nie odbieramy
dźwięki słyszalne fÎ(16 Hz,20 kHz) odbieramy
ultradźwięki f>20 kHz  odbieramy jako ból

Dźwięki ze względu na widmo dzielimy na :
 • dźwięki, które możemy odróżnić (np.mowa)
 • szumy (np.chałas)
Ton - dźwięk o jednej częstotliwości

Ucho ludzkie najlepiej wyłapuje dźwięki o częstotliwości równej 1000 Hz. Natężenie progowe (próg słyszalności dla częstotliwości = 1000 Hz) :
     .

Krzywa słyszalności ucha ludzkiego :Oznaczenia:
I0 - natężenie progowe;
f - częstotliwość.


25.7 Poziom słyszalności.

Poziom słyszalności :     


Oznaczenia
I0 - natężenie progowe (zob.pkt.25.6);
I - natężenie;
L - poziom słyszalności.


25.8 Zjawisko Dopplera.

Jest to proces polegający na zmianie częstotliwości odbieranego dźwięku, gdy obserwator lub źródło znajdują się w ruchu.
 • Gdy źródło zbliża się do obserwatora :
 • Gdy źródło oddala się od obserwatora :

Oznaczenia
V - prędkość dźwięku;
U - prędkość obserwatora;
V1 - prędkość źródła dźwięku;
f - częstotliwość źródła;
f’ - częstotliwość odbierana.


25.9 Ultradźwięki i syrena Sebecka.

25.9.1 Ultradźwięki.

Dźwięk jest wydawany przez ciało drgające. Gdy przyłożymy do kryształu kwarcu pole elektryczne, to kryształ zacznie drgać z częstutliwością ultradźwięków. Ultradźwięki mają duże zastosowanie w detektorach wad materiałów itp.

25.9.2 Syrena Sebecka.

Jest to urządzenie do wytwarzania ultradźwięków. Składa się z dwóck okrągłych, dziurkowanych płyt, z których jedna się kręci.


25.10 Propagacja fal elektromagnetycznych.

Propagacja - rozprzestrzenianie. Do propagacji używa się obwodu LC wyposażonego dodatkowo w generator drgań niegasnących.  ;    

Jak widać, w obwodzie drgającym napięcie względem natężenia są przesunięte o 90o. Energia pola elektrycznego jest w stosunku do energi pola megnetycznego przesunięta o 90o.

Oznaczenia:
I0 - natężenie początkowe;
I - natężenie;
w - prędkość kątowa;
t - czas;
U - różnica potencjałów (napięcie);
U0 - początkowa różnica potencjałów.


25.11 Prawa Maxwella.

25.11.1 Pierwsze prawo Maxwella.

Zmienne pole elektryczne wytwarza wokół siebie wirowe pole magnetyczne.

25.11.2 Drugie prawo Maxwella.

Zmienne pole magnetyczne wytwarza wokół siebie wirowe pole elektryczne.


25.12 Właściwości fal elektromagnetycznych.
 • w próżni rozchodzą się z prędkością światła;
 • ch częstotliwości są małe, długości duże

25.13 Modulacja fal.

 

Jest to proces zapisywania informacji na fali elektromagnetycznej.


25.14 Zjawisko ugięcia i zasada Hugensa.

25.14.1 Zjawisko ugięcia fali.

Jest to zmiana kierunku rozchodzenia się fali podczas przejścia fali przez otwór w przeszkodzie.25.14.2 Zasada Hugensa.

Każdy punkt ośrodka, do którego dotrze zabużenie, staje się źródłem fal cząstkowych. Powierzchnia styczna do wszystkich fal cząstkowych jest powierzchnią falową. Efekt na rysunku w pkt.25.14.1 jest superpozycją fal cząstkowych.


25.15 Odbicie fal.

Odbicie - zmiana kierunku rozchodzenia się fali podczas zetknięcia z przeszkodą.

Jeżeli fala odbija się od ośrodka gęstszego niż ten, w którym się rozchodzi, następuje zmiana fazy fali na przeciwną (uderza grzbietem, odbija się doliną).

Kąt odbicia = kąt padania.

Promień fali, normalna do powierzchni i promień fali odbitejleżą w tej samej płaszczyźnie.

 
25.16 Załamanie fali.

 

Zjawisko załamania polega na zmianie kierunku rozchodzenia się fali podczas przejścia z jednego ośrodka do drugiego :

Promień fali padającej i promień fali załamanej leżą w tej samej płaszczyźnie.
 • Gdy kąt padania jest mniejszy od kątu załamania, to V1<V2

Oznaczenia:
a - kąt padania;
b - kąt załamania;
V1,2 - prędkość rozchodzenia się fali w pierwszym (drugim) ośrodku.


25.17 Interferencja fal i ogólny warunek wzmocnienia i wygaszenia fali.

25.17.1 Interferencja fal.

Jest to proces nakładania się fal na siebie. Interferować mogą tylko fale spójne - ich różnica faz nie zależy od czasu. Fale będą interferować wtedy, gdy mają jednakowe prędkości kątowe lub częstotliwości. Cechami charakterystycznymi są wzmocnienia i wygaszenia fali; wzmocnienia otrzymujemy wtedy, gdy fale spotkają się w zgodnej fazie; wygaszenia - gdy w przeciwnej.

25.17.2 Ogólny warunek wzmocnienia fali

Ogólny warurek wzmocnienia :
,
,

25.17.2 Ogólny warunek wygaszenia fali.

Ogólny warurek wygaszenia :
,  


Oznaczenia:
R2 - odległość drógiego źródła od miejsca interferencji;
R1 - odległość pierwszego źródła od miejsca interferencji;


25.18 Fala stojąca.

Jest to szczególny przypadek interferencji fal (zob.pkt.25.17.1). Powstaje w wyniku nałożenia się na siebie fali biegnącej z falą odbitą.

Powstają węzły (wygaszenie fali) i strzałki (wzmocnienie fali). Węzły, tak jak strzałki, znajdują się w odległości  od siebie.Fala stojąca nie przenosi fali, można ją traktować jako rezonans skończonej liczby punktów drgających.

Oznaczenia:
l - długość fali.


25.19 Częstotliwość fali stojącej na strunie.

Częstotliwość :
,  

Oznaczenia:
f - częstotliwość;
V - prędkość fali;
l - długość struny;
n - ilość wzmocnień (zob.pkt.25.18) (ilość mocowań struny minus 1).


25.20 Rura Kundta.

Jest to rura szklana zamknięta na obu końcach. Wewnątrz jest sproszkowany korek. Drewniany ruchomy pręt pozwala dopasować słup powietrza.Rura Kundta służy do wyznaczania prędkości fal w różnych materiałach :


Oznaczenia:
VM - prędkość fali w metalu;
VP - prędkość fali w powietrzu;
l - długość słupa powietrza;
L - długość prętu od pkt. zaczepienia do korka.


25.21 Polaryzacja fal i prawo Mallusa.

Jest tov proces selekcji drgań. Fala jest spolaryzowana liniowo, jeżeli wszystkie drgania zachodzą w jednym kierunku. Do polaryzacji służy polaryzator. Najprostszym polaryzatorem jest karton z wyciętą w środku szczeliną. Szczelina ta nazywa się osią polaryzatora.

Prawa polaryzacji :

 1. Jeżeli fala spolaryzowana liniowo, której kierunek drgań jest zgodny z osią polaryzatora pada na polaryzator, to fala ta przejdzie przez niego w całości i pozostanie niezmieniona.
 2. Jeżeli na polaryzator pada fala spolaryzowana liniowo, przy czym kierunek polaryzacji fali jest ^ do osi polaryzatora, to po przejściu przez polaryzator fala zostanie przez niego zatrzymana.
 3. Jeżeli na polaryzator pada fala spolaryzowana liniowo, której kierunek drgań tworzy z osią polaryzatora kąt a, to po przejściu przez polaryzator otrymamy falę spolaryzowaną liniowo zgodnie z osią polaryzatora, a jej natężenie będzie spełniało prawo Mallusa :
 4. Po przejściu fali niespolaryzowanej przez polaryzator otrzymamy falę spolaryzowaną liniowo zgodnie z osią polaryzatora, a jej natężenie spełnia wzór : .

Fale akustyczne nie ulegają polaryzacji.

Aby sprawdzić, czy fala po przejściu przez polaryzator uległa polaryzacji, ustawiamy na jej drodze analizator (drugi polaryzator).

Oznaczenia:
I - natężenie;
I0 - natężenie początkowe.


25.22 Radar.

Jest to układ nadajnika i odbiornika, działających w zakresie mikrofal. Sygnał wysyłany odbija się od przeszkody i wraca.Odległość między pikami pozwala na obliczenie odległości intruza od nadajnika.