Tablice fizyczne

celary.net
 
Wzory, zależności, prawa
1. Ruch stały prostoliniowy.
2. Ruch zmienny.
3. Ruch po okręgu.
4. Zasady dynamiki Newtona.
5. Zasada względności Galileusza.
6. Siła bezwładności.
7. Rzut poziomy.
8. Pęd, moment pędu, zasada zachowania pędu i zasada zachowania momentu pędu.
9. Energia i zasada zachowania energii.
10. Praca i moc.
11. Siła tarcia.
12. Moment bezwładności i twierdzenie Steinera.
13. Zderzenia centralne.
14. Gęstość i ciężar właściwy.
15. Pole grawitacyjne.
16. Prędkości kosmiczne.
17. Elektrostatyka.
18. Atom wodoru według Bohra.
19. Kondensator.
20. Polaryzacja elektryczna.
21. Prąd elektryczny stały.
22. Pole magnetyczne.
23. Prąd zmienny.
24. Drgania.
25. Fale.
26. Optyka geometryczna.
27. Dualizm korpuskularnofalowy.
28. Fizyka atomowa.

 
REKLAMA

S7-300, S7-1200, S7-1500 Monitoring, tester

Oprogramowanie testowe dla sterowników firmy SIEMENS. Dla sterowników serii SIMATIC S7-300, S7-1200, S7-1500

Forum węglowe

Włókno węglowe, włókno aramidowe, kevlar, Włókno szklane, tkanina techniczna

Instalacja elektryczna, pomiary, CO, wodna - CELARY Głuchołazy

długoletnie doświadczenie w dziedzinie wykonawstwa instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz elektrycznych


21. Prąd elektryczny stały.

21.1 Prąd elektryczny.

Jest to ruch swobodnych ładunków wywołany różnicą potencjałów. Potencjał jest ujemny, lecz tego nie zapisujemy - i traktujemy jako dodatni.

21.2 Nośniki prądu elektrycznego.

subst. przewodząca nośnik
przewodnik elektrony walencyjne
elektrolit jony + i -
gaz jony i elektrony
półprzewodnik elektrony i dziury
próżnia dowolny rodzaj ładunków
 
 
21.2 Natężenie prądu elektrycznego stałego.

Jest to stosunek ładunku przepływającego przez poprzeczny przekrój przewodnika do czasu jego przepływu :        


Ładunek ma wartość 1 Culomba, gdy przez przewodnik w czasie 1 sekundy przepłynie prąd o natężeniu 1 Ampera.

Jeden Amper to natężenie takiego prądu, który płynąc w 2 nieskończenie cienkich, długich, umieszczonych w próżni, równoległych przewodnikach wywołuje oddziaływanie tych przewodników na siebie siłą   Newtona na każdy metr długości  (zob. pkt. 22.8).

 

21.3 Kierunek przepływu prądu.

Na segmentach elektrycznych określamy umowny kierunek przepływu prądu: do + do -.

Rzeczywisty kierunek przepływu prądu :

od - do +.

21.4 Elementy obwodów elektrycznych.21.5 Opór elektryczny.

25.5.1 Opór elektryczny.

Opór elektryczny to wynik oddziaływania elektronów przewodnictwa z jonami sieci krystalicznej.

     ,     

Opór elektryczny ma wartość 1 W gdy natężenie przy napięciu =1 V ma wartość 1 A.

Oznaczenia:

R - opór;
z - opór właściwy (cecha charakterystyczna substancji);
l - długość przewodnika;
s - pole powierzchni przekroju poprzecznego przewodnika;
R0 - opór w danej temperaturze;
a - temperaturowy współczynnik oporu (cecha charakterystyczna substancji);
DT - różnica temperatur (|R-R0|);

21.5.2  Łączenie oporów elektrycznych.

a)Łączenie szeregowe:

 


Oznaczenia:
R- opór wypadkowy układu;
C1,2,3 - opory poszczególnych oporników;
U - różnica potencjałów(napięcie);
U1,2,3 - różnice potencjałów na poszczególnych kondensatorach;


b)Łączenie równoległe:
Oznaczenia:
R - opór wypadkowy układu;
R1,2,3 - opory poszczególnych oporników;
U - różnica potencjałów(napięcie);
I1,2,3 - natężenia prądu na poszczególnych kondensatorach;

21.6 Prawo Ohma.

21.6.1 Prawo Ohma.

Natężenie prądu zależy wprost proporcjonalnie od napięcia:        
 

Prawo Ohma jest spełnione tylko wtedy, gdy opór nie zależy od napięcia ani od natężenia prądu.

Oznaczenia:
R - opór;
U - różnica potencjałów(napięcie);
I - natężenie prądu

21.6.2 Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego

Prawo Ohma dla obwodu zamkniętego:


Oznaczenia:
R - opór całkowity ogniwa;
e - siła elektromotoryczna ogniwa; 
I - natężenie prądu;
rW - opór wewnętrzny ogniwa.


21.7 Prawa Kirchoffa.

21.7.1 Pierwsze prawo Kirchoffa.

Suma natężeń wchodzących do węzła sieci elektrycznej jest równa sumie natężeń prądów wychodzących z punktu węzłowego.

21.7.2 Drugie prawo Kirchoffa.

Stosunek prądów płynących przez poszczególne gałęzie sieci elektrycznej jest równa odwrotności oporu w tych gałęziach :


Oznaczenia:
R1,2 - opory poszczególnych gałęzi układu;
I1,2 - natężenia prądu w poszczególnych gałęziach układu;

21.7.3 Drugie prawo Kirchoffa dla obwodu zamkniętego.

Suma sił elektromotorycznych w oczku jest równa sumie spadków napięć na wszystkich oporach w tym oczku:Oznaczenia:
R - opory poszczególnych oporników;
I - natężenia prądu w poszczególnych opornikach;
n - ilość sił elektromotorycznych;
j - ilość spadków napięć;
e - siła elektromotoryczna

 
21.8 Mostek elektryczny.Opory dobiera się tak, by przez woltomierz nie płynął prąd elektryczny - wtedy mostek jest zrównoważony.

Oznaczenia:
R1,2,3,4 - opory poszczególnych oporników.


21.9 Praca prądu elektrycznego stałego.

Praca :   


Oznaczenia:

W - praca;
R- opór;
U - różnica potencjałów(napięcie);
T - czas przepływu;
I - natężenie;
Q - całkowity ładunek, który przepłynął;


21.10 Moc prądu elektrycznego stałego.

Moc :
 

Oznaczenia:
P - moc;
W - praca;
U - różnica potencjałów(napięcie);
T - czas wykonywania pracy;
I - natężenie;


21.11 Prawo Joula-Lenza.

Ilość wydzielonego ciepła na przewodniku jest równa pracy prądu elektrycznego, jaką on wykonał podczas przejścia przez obwód:    .


Jeżeli w obwodzie zmienia się temperatura, to ciepło liczymy wg. wzoru :


Oznaczenia:
Q - Ilość wydzielonego ciepła na przewodniku;
W - praca;
M - masa;
c - ciepło właściwe (cecha charakterystyczna danej substancji);
DT - zmiana temperatury


21.12 Sprawność urządzeń elektrycznych.

Sprawność urządzenia elektrycznego:


Oznaczenia:
h - sprawność urządzenia elektrycznego;
PZ - moc zużyta do przez urządzenie;
PP - moc pobrana przez urządzenie


21.13 Siła elektromotoryczna ogniwa.

Miarą SEM ogniwa jest różnica potencjałów między elektrodami gdy nie czerpiemy prądu elektrycznego:
 

SEM ogniwa jest równa stosunkowi energii, jaka zamieni się z formy chemicznej na elektryczną do ładunku jednostkowego.

Oznaczenia:
W - praca;
e - siła elektromotoryczna ogniwa;
Q - ładunek jednostkowy


21.14 Prawa elektrolizy Faradaya.

21.14.1 Pierwsze prawo elektrolizy Faradaya.

Masa jonów wydzielonych na elektrodzie podczas elektrolizy jest proporcjonalna do natężenia prądu płynącego przez elektrolit i czasu jego przepływu - czyli jest proporcjonalna do ładunku przeniesionego w czasie przez elektrolit :Oznaczenia:
Q - ładunek przeniesiony przez elektrolit;
k - elektrochemiczny równoważnik substancji (cecha charakterystyczna substancji);
I - natężenie prądu;
T - czas przepływu prądu


21.14.2 Drugie prawo elektrolizy Faradaya.

 

Drugie prawo elektrolizy Faradaya :


Oznaczenia:
k1,2 - elektrochemiczny równoważnik substancji (cecha charakterystyczna substancji);
R1,2 - gramorównoważniki substancji (cecha charakterystyczna danej substancji)

21.14.3 Gramorównoważnik substancji.

Jest to stosunek masy molowej do wartościowości:Oznaczenia:
R - gramorównoważniki substancji (cecha charakterystyczna danej substancji);
M - masa molowa;
w - wartościowość


21.14.4 Stała Faradaya.

Jest to stosunek gramorównoważnika danej substancji do elektrochemicznego równoważnika danej substancji:Oznaczenia:
F - stała Faradaya;
k - elektrochemiczny równoważnik substancji (cecha charakterystyczna substancji);
R - gramorównoważniki substancji (cecha charakterystyczna danej substancji)